{'it': 'Castello / Grad'}

Gorizia Strategica

{'it': 'Castello / Grad'}

Tipologia di intervento: Riqualificazione di strutture esistenti

Tempistiche di realizzazione: oltre 3 anni

Linee Guida per le Green City: 1 Assicurare un'elevata qualità ambientale, 2 Utilizzare le risorse in modo efficiente e circolare

Strategicità - problema: Problema consolidato

Strategicità - soluzione: Intervento innovativo

Descrizione: 🇮🇹 Missione/i di riferimento nel DUP 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 7 – TURISMO 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 8 – ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA Programma [DUP, PTOP, PEG] • Incremento dei cittadini e/o del pubblico presente in città […] sostenendo eventi attrattivi in Castello e nelle aree centrali pedonalizzate […] • Creazione di un Polo museale (ex Musei provinciali, santa Chiara, Castello, Sinagoga) • Valorizzazione della storia medievale in Castello e organizzazione di iniziative legate al Medioevo • Arricchimento del Castello quale Museo medievale, anche con strumenti multimediali e riattivazione del Bastione Fiorito e del Teatro Tenda Stanziamenti previsti 2019 0,15 mln 2020 0,25 mln 2021 - Le cinta murarie del Castello di Gorizia hanno subito nel tempo un deterioramento che ha portato a dover affrontare differenti modalità di intervento di ripristino delle stesse, in relazione allo stato di degrado in cui si trovano. Presso il Bastione "56", si prevede la realizzazione di uno spazio di ristoro (nuovo insediamento di servizi) che possa convivere con il mantenimento della struttura già presente nel Piazzale delle Milizie o ancor meglio una struttura che definisca uno spazio protetto e utilizzabile durante tutto l’anno e in diverse circostanze. Il “nuovo spazio” e la riprogettazione dell’esistente esprimono un’azione strategica per valorizzare e rendere pienamente fruibile il complesso museale di tutto il Castello. (…) Concludendo, si può osservare come si tratti di interventi volti al recupero ed alla rifunzionalizzazione dell’ambito edilizio pubblico afferente al patrimonio culturale storico ed architettonico del Comune di Gorizia. La riattivazione del Bastione Fiorito potrebbe essere considerata un’opportunità anche nell’ottica dell’aumento dell’offerta ricreativa in favore dei più giovani*. • […] realizzazione dell’impianto di risalita al Castello […] Stanziamenti previsti 2018 2,25 mln • Progetto PISUS: manutenzione parco Castello Stanziamenti previsti 2017 0,25 mln Per la sua conformazione, il Parco del Castello appare naturalmente predisposto per ospitare strutture legate all’attività fisica all’aria aperta* • Riqualificazione urbana Borgo Castello - Piazzale Seghizzi Stanziamenti previsti pregresso 1,3 mln • Castello di Gorizia - Avvio adeguamento sistema antintrusione e antincendio Stanziamenti previsti 2019 0,03 mln L’impianto antintrusione del Castello di Gorizia non è di recente realizzazione e numerose sono le opere manutentive che sono state eseguite durante il corso degli anni per quanto concerne la parte impiantistica nel suo complesso. Di fatto, l’impianto antiintrusione risulta inadeguato alle vigenti normative e necessita sempre più spesso di interventi manutentivi di carattere straordinario. In considerazione, inoltre dei recenti finanziamenti POR FESR 2014/2020 di recupero e valorizzazione del Borgo Castello con i quali il Comune di Gorizia intende riqualificare le aree del castello collegandole ad innovativi sistemi di offerte turistico culturali si rende necessario un intervento urgente di adeguamento del sistema antintrusione e verifica nel rispetto delle prescrizioni della normativa antincendio. 🇸🇮 Referenčna/e naloga/e v Enotnem programskem dokumentu 14 – GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST 7 – TURIZEM 5 – VARSTVO IN OVREDNOTENJE KULTURNIH DOBRIN IN DEJAVNOSTI 8 – PROSTORSKO UREJANJE, STANOVANJSKA GRADNJA Program [DUP, PTOP, PEG] • Večja prisotnost prebivalcev in/ali javnosti v mestu […] s podpiranjem privlačnih dogodkov na Goriškem gradu in v peš conah mestnega središča […] • Oblikovanje muzejskega središča (bivši Pokrajinski muzeji, Muzej Sv. Klare, grad, sinagoga) • Ovrednotenje srednjeveške zgodovine na gradu in organizacije dogodkov, povezanih s Srednjim vekom • Obogatitev gradu kot muzeja srednjeveške zgodovine z multimedijskimi orodji in oživitvijo lokala Bastione fiorito in prireditvenega prostora pod šotorom Predvidena finančna sredstva 2019 0,15 mio 2020 0,25 mio 2021 - Obzidje Goriškega gradu je zaradi zoba časa zelo načeto, zato je bilo treba izvesti različna dela za obnovitev obzidja glede na različne stopnje degradacije. V bližini branika “56” je predvidena izvedba gostinskega lokala (nova umestitev pomožnih prostorov), ki bi dopuščala ohranitev že obstoječe konstrukcije na grajskem dvorišču Piazzale delle Milizie, še bolj primerna pa bi bila takšna konstrukcija, da bi bi bil prostor zaščiten in uporaben tekom celega leta in v različnih vremenskih pogojih. “Novi prostor” in preoblikovanje obstoječega sodijo med strateške ukrepe za ovrednotenje in boljšo izkoriščenost muzejskega kompleksa celotnega gradu. (…) Navsezadnje naj opomnimo, da gre za posege v okviru javnih gradbenih del, s katerimi se obnovi in vrne v uporabo kulturno zgodovinsko in arhitekturno dediščino Občine Gorica. Oživitev gostinskega lokala Bastione Fiorito se lahko smatra tudi kot priložnost za povečanje razvedrilne ponudbe v korist mlajših generacij*. • […] izgradnja žičnice na Goriški grad […] Predvidena finančna sredstva 2018 2,25 mio • Projekt PISUS: vzdrževanje grajskega parka Predvidena finančna sredstva 2017 0,25 mio Zaradi svoje oblike je grajski park že v osnovi primeren za postavitev opreme za izvajanje telovadbe na prostem* • Urbana prenova grajskega naselja - trga Seghizzi Predvidena finančna sredstva predhodna investicija 1,3 mio • Goriški grad - Začetek posodobitve sistema varovanja pred vlomi in pred požari Predvidena finančna sredstva 2019 0,03 mio Protivlomni sistem na Goriškem gradu je že precej star, na njem so bila tekom let opravljena številna vzdrževalna dela, ki so se nanašala na celoten sistem. Dejansko protivlomni sistem ni več primeren glede na veljavne predpise, vedno bolj pogosto je na njem treba izvajati izredna vzdrževanja. Ob upoštevanju nedavnih investicij iz regionalnega operativnega programa ESRR 2014/2020 za obnovo in ovrednotenje grajskega naselja, s katerimi želi Občina Gorica prenoviti območje gradu in ga povezati z inovativnimi turistično-kulturnimi ponudbami, je nujno treba prilagoditi tudi protivlomni sistem in preveriti izpolnjevanje predpisov s področja protipožarne varnosti.

Comments